Volume 69, №2, 2014

 Mündəricat 
Research article: Quraqlıq Stresinin Təsirinə Məruz Qalmış Arpa Genotiplərinin (Hordeum vulgare L.) Yarpaqlarında Antioksidant Fermentlərin Fəallığının və İzoenzim Tərkibinin Tədqiqi
Author (s): İ.M. Hüseynova, M.Y. Nəsrullayeva, S.M. Rüstəmova, D.R. Əliyeva, C.Ə. Əliyev
Download PDF

Research article: Физиологические Аспекты Адаптивной Стратегии Растений Тыквы к Воздействию Меди в Условиях Хлоридного Засоления 
Author (s): Т.С. Ширвани, А.Д. Самедова, М.А. Аннагиева, И.Т. Пириев, Х.Л. Салаева, Г.Х. Бабаева, В.М. Али-заде
Download PDF

Research article: Новые Инвазии И Экспансии Во Флоре Апшеронского Полуострова
Author (s): А.С. Зернов, Ш.Н. Мирзоева
Download PDF

Research article: Comparing of Plant Antibacterial Essential Oils With Unique Synthetic Antibiotics on Different Bacteria
Author (s): S.Sh. Asbaghian, E.N. Novruzov
Download PDF

Research article: Обнаружение 7-Деметилсуберозина В Смоле Корней Ferulago setifolia C.Koch
Author (s): Искендерова, С.B.Серкеров
Download PDF

Research article: Azərbaycanın Şirin  Sularının  Diatom  Yosunları 
Author (s): S.K.Cəfərova, Ş.C.Muxtarova
Download PDF
 
Research article: Ali Bitkilərin Plastid Təyinatlı Nüvə Genləri
Author (s): H.F. Əliyeva, Ə.Ü. Abduləzimova, N.Ş. Mustafayev, L.M. Süleymanova, Z.Ə. Abaszadə, İ.Ə. Şahmuradov
Download PDF

Research article: Xəzər Dənizi Mezoplanktonunun Əsas Qruplarının  (Rotatoria, Cladocera, Copepoda) Növ Və Miqdar Tərkibi
Author (s): İ.X. Ələkbərov, Ə.G. Cəlilov
Download PDF

Research article: О Компенсационном Росте Леща Мингечаурского Водохранилища 
Author (s): М.М. Сеид-Рзаев, С.И. Алиева
Download PDF 

Research article: Şimali-Şərqi Azərbaycanın  Bəzi  Su  Hövzələrinin  Makrozoobentosu
Author (s): A.R. Əliyev, S.İ. Əliyev
Download PDF

Research article: Воздействие  Инсектицида "Mostar"  На Жаберную Ткань Сазана (Cyprinus carpio L.)
Author (s): Н.Г. Рагимова, Э.К. Рустамов
Download PDF

Research article: Bioloji Terminologiyada İstifadə Olunan Abbreviaturalar
Author (s): M.A. Nəcəfzadə 
Download PDF

Research article: Böyük Qafqazın Cənub-Şərq Hissəsində Yayılmış Şabalıdyarpaq Palıdın Oduncağının Anatomik Və Dendroxronoloji Tədqiqi
Author (s): F.S. Seyfullayev,  V.S. Fərzəliyev
Download PDF 

Research article: Yumşaq Buğdanın (T.aestivum L.) Genetik Müxtəlifliyinin ISSR Markerlərlə Qiymətləndirilməsi
Author (s): S.Ə. Nuriyeva, Z.İ. Əkpərov, M.Ə. Abbasov, X.N. Rüstəmov, H.B. Sadıqov, C.M. Ocaqi, F.A. Şeyxzamanova, S.P. Rzayeva, R.C. Sharma
Download PDF

Research article: Naxçıvan MR Florasında Qıjıların Yeni Taksonları
Author (s): T.H. Talıbov1*, E.S. Novruzova1, A.M. Əsgərov2
Download PDF

Research article: Abşeron Şəraitində Poroza Evkaliptinin (Eucalyptus  porosa Miq.) Bioekoloji Xüsusiyyətləri Və Çoxaldılması
Author (s): T.S. Məmmədov, S.B. Bağırova
Download PDF

Research article: Zülal Markerlərlə Yumşaq Buğdanın Seleksiya İstiqamətlərinin Tədqiqi
Author (s): Q.M. Həsənova, Ə.Y. Kərimov, A.M. Abdullayev
Download PDF 

Research article: İcmal məqalə Rubisko aktivaza: Strukturu, Ekspressiyası Və Tənzimləyici Rolu
Author (s): Ş.M. Bayramov
Download PDF

Research article: Динамика Накопления Полифенольных Веществ В Плодах Видов (Вида) Crataegus L.
Author (s): Т.Ю. Аббасова, Э.Н. Новрузов
Download PDF

Research article: Energetika Müəssisələrinin Qazşəkilli Tullantılarından Alınmış Azot Gübrəsinin Payızlıq Buğda Bitkisi Altında İstifadəsinin Səmərəliliyi
Author (s): M.C. Seyidov 
Download PDF

Research article: Tərəvəz Bitkilərində Qarışıq Virus İnfeksiyaları Haqqında İlk Məlumat
Author (s): İ.M. Hüseynova, N.F. Sultanova, Ə.Ç. Məmmədov, C.Ə. Əliyev
Download PDF

Research article: VALIDƏ TUTAYUQ – 100
Download PDF

Research article: GÖRKƏMLİ BOTANİK ALİM
Download PDF
Добавить комментарий

Оставить комментарий

reload, if the code cannot be seen