Volume 68, №1, 2013

Research article: Protective Effect of Extracts from Some Artemisia L. Species at Plant Plasma Membrane Disturbances Caused by Heavy Metals
Author (s): V.M.Ali-zade, A.I.Sokolik, N.A.Musayev, E.G.Alirzayeva, T.S.Shirvani, G.Kh.Babayeva
Download PDF

Research article: Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Növünün Yeni Yayılma Əraziləri Və Onun Kimyəvi Tərkibinin Öyrənilməsi
Author (s): S.V. Sərkərov, Ü.K. Bağırova
Download PDF

Research article: Asteraceae Bercht. & J.Presl Fəsiləsinin Öyrənilməsinə Dair
Author (s): S.C. Mustafayeva 
Download PDF

Research article: Детоксикационные Свойства Серотонин-Моду¬ли¬ру¬е-мого Антиконсолидационного Белка в Отношении Токсинов Химической и Бактериальной Природы
Author (s): С.К. Мовсум-заде, А.А. Мехтиев, Х.Ш. Мехтиев, У.Г. Телфорд, А.А. Гайсина, Ш.Х. Зейналов
Download PDF

Research article: Süfrə Üzümü Sortlarında Flavonoidlərin, Fenolkarbon turşularının, Stelbinlərin və Prosianidinlərin Öyrənilməsi
Author (s): V.M. Orucov, Ə.Ə. Nəbiyev
Download PDF

Research article: Kiçik Qafqazın Yüksək Dağlığında Qaya və Töküntülərin Zəngçiçəyikimiləri (Campanulaceae Juss.)
Author (s): V.S. Novruzov, Y.A. Aslanova
Download PDF

Research article: Davamlı Quraqlıq Stresi Zamanı Yumşaq Buğda Genotiplərinin Fizioloji Parametrlərinin Öyrənilməsi 
Author (s): T.İ. Allahverdiyev, A.A. Zamanov, C.M. Təlai 
Download PDF

Research article: Этапы эмбрионального развития радужной форели (Salmo gairdneri Richardson,1836)
Author (s): А.Т. Гасанова
Download PDF

Research article: Naxçıvan Muxtar Respublikasında Gövşəyən Heyvanların Tizanieziozunun (Thysaniezia giardi) Yayılması 
Author (s): Q.T. Fərhadov
Download PDF

Research article: Abşerona Introduksiya Olunmuş Yabanı Alma (Malus Mill.) Növlərinin Fenoloji Xüsusiyyətləri
Author (s): A.Ə.Ərəbzadə
Download PDF

Research article: Azərbaycan Florasında Nepeta zangezura Grоssh. Növünün Efir YağlılığınınTədqiqi
Author (s): Z.Ə. Məmmədova 
Download PDF

Research article: Yumşaq Buğdaların (T. aestivum L.) Təsnifatına Dair 
Author (s): X.N. Rüstəmov, M.Ə. Abbasov, Ş.B. Quliyev
Download PDF

Research article: Azərbaycanda Zəhərli İlanların Öyrənilməsinin Nəticələri və Perspektivlər
Author (s): T.M. İsgəndərov 
Download PDF

Research article: Мерионес Жинсиня Дахил Олан Гум Сичанларыnыn (Иран, Виноградов, Гырмызыгуйруг Гум Сичаларыныn) Хромосом Щомолоэийасы (Rodentia, Gerbilinae, Мерионес)
Author (s): Г.Н.Гулийев
Download PDF

Research article: Kosmik Təsvirlərin Emalı Əsasında Torpaq Və Torpaqaltı Qruntlarda Sulfatlı  Şoranların  Öyrənilməsi
Author (s): R.M. Heydərova 
Download PDF

Research article: Antioksidant Sistemi Fermentlərinin Və Lipid Peroksidləşməsinin Xroniki Böyrək Çatışmazlığının Proqressivləşməsində Rolu
Author (s): R.R. Göyüşova, M.R. Quliyev
Download PDF

Research article: Aci Yovşan (Artemisia Absinthium L.) Bitkisinin Morfo-Anatomik Analizi
Author (s): Z.İ. Hümbətov, İ.F. Əliyeva 
Download PDF

Research article: Comparative Assessment Of Genetic Polymorphism Of Sugar Beet Genotypes Based On Rapd And Issr Analysis 
Author (s): V.I. Izzatullayeva,  Z.I. Akparov 
Download PDF

Research article: Hipoksiyanın Fundamental Aspektləri və Eksperimental Tədqiq Yolları
Author (s): E.C. Mehbalıyeva
Download PDF

Research article: Dağlıq Şirvan Bölgəsində Dəmyə Şəraitində Payızlıq Yumşaq Buğdanın Bitki Örtüyü Temperaturunun Tədqiqi
Author (s): Ə.A. Cahangirov, H.N. Həmidov, A.A. Cahangirov, İ.M. Hüseynova, C.Ə.Əliyev
Download PDF

Research article: Böyük Qafqazın Şimal-Şərq Yamacında Becərilən Çoxillik Paxlalı Otların Məhsuldarlığına Mineral Gübrələrin Təsiri 
Author (s): M.M. Aşırov
Download PDF

Research article: Lənkəran Bölgəsində Meyvə Ağaclarına Zərər Verən Başlıca Həşəratların Təbii Zərərvericiləri
Author (s): A.R. Əliyeva
Download PDF

Research article: The Effect Of NaCl and Na2SO4  On Proline And Soluble Sugars In Borage Under Hydroponics Condition
Author (s): S. Z.Chakovari,  N.A. Gasimov
Download PDFДобавить комментарий

Оставить комментарий

reload, if the code cannot be seen