Volume 66, №3, 2011

 Mündəricat

Research article: International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability”, July 24 -30, 2011, Baku, Azerbaijan
Download PDF

Research article: Одноцепочечные ДНК-Содержащие Вирусы Растений: Молекулярные Механизмы Системной Устойчивости 
Author (s): Н.Ф. Султанова, И.М. Гусейнова  
Download PDF

Research article: The Concept of the Mechanism of Oxygen Formation during Photosynthesis of Plants and Its Substantiation
Author (s): N.I. Shutilova 
Download PDF

Research article: Активность Ключевых Ферментов Фотосинтеза у С3- и С4-Растений в Условиях Водного Стресса
Author (s): У.А. Мехвалиева, Г.Г. Бабаев, М.Н. Алиева, Н.М. Гулиев 
Download PDF

Research article: Endemic and Rare Species of Cyperaceae Family in Iran
Author (s): M. Amini Rad, V.N. Karimov
Download PDF

Research article: Azərbaycanın Buğdayıotlarının (Aegilops L.) Eko-Bioloji Analizi
Author (s): Z.İ. Hümbətov, N.V. Nəsirova 
Download PDF

Research article: Возрастная Структура Буковых Древостоев Северо-Восточного Склона Большого Кавказа
Author (s): А.Б. Яхьяев, Г.А. Мамедова, А.А. Меликов 
Download PDF

Research article: Üzümün Birinci Nəsil (Fı) Hibridlərinin Mildiu (Plasmopara Viticola Berl. et de Toni) Xəstəliyinə Davamlılığının Dominantliq Dərəcəsinin və Heterozis Effektinin Tədqiqi
Author (s): H.M. Şıxlinski
Download PDF

Research article: К Фитохимическому Изучению Облепихи (Hippophae rhamnoides L.) Флоры Азербайджана
Author (s): И.М. Багиров    
Download PDF

Research article: Няря Жинсли Тюрядижи Балыглардан Жярращиййя Цсулу иля Кцрцнцн Алынмасы вя Завод Шяраитиндя Тюрядижи Фондунун Йарадылмасы
Author (s): Ч.А. Мяммядов, З.С. Салманов, М.М. Ахундов 
Download PDF

Research article: Şirvanda Vəhşi və Əhli Ətyeyən Heyvanların Başlıca Helmintoz Törədicilərinin Təbii və Sinantrop Ocaqlılıqları
Author (s): Q.H. Fətəliyev, M.Ş. Yolçuyev, R.Ş. İbrahimova  
Download PDF

Research article: Azərbaycanın Şirvan Coğrafi Zonasında Qoyun, Qaramal və Camışlarda Anoplosefalyatların və Onların Aralıq Sahiblərinin Yayılması   
Author (s): Q.C. İsmayılov, E.V. Fərzəliyeva
Download PDF

Research article: Effect of Temperature and Growth Media Composition on Kinetics of BLIS production by Enterococcus faecalis T23 
Author (s): T. B. Mirhadi Zadi, A.A. Quliyev
Download PDF

Research article: Torpaqların Duzluluğu ilə Kənd Təsərrüfatı Bitkilərinin Məhsuldarlığı Arasında Əlaqə 
Author (s): Q.Z. Əzizov, L.Z. Cəlilova
Download PDF

Research article: Abşeron Yarımadasında Bağ Torpaqlarının Aqrokimyəvi Kartoqramlarının Müasir Texnologiya Əsasında Tərtibi 
Author (s): S.X. Şükürov 
Download PDF

Research article: Бязи  Эеорэин Gцl Сортларынын  Биолоъи  Хцсусиййятляринин  Юйрянилмяси вя Композисийаларын Тяртибатында Истифадяси
Author (s): Т.С.Мяммядов,  Ш.А.Эцлмяммядова
Download PDF

Research article: Ентеровирус Инфексийасы Олан Щамиля Гадынларда Щематолоъи вя Биокимйяви  Эюстярижиляр
Author (s): Н.Ф. Щейдярова 
Download PDF

“FAYDALI BİTKİLƏRDƏN İSTİFADƏNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” mövzusunda BEYNƏLXALQ KONFRANS
Download PDF 

Добавить комментарий

Оставить комментарий

reload, if the code cannot be seen