Volume 70, №3, 2015

Mündəricat

Research article: Fitoplazma İnfeksiyası Zamanı Üzüm Bitkisinin Yarpaqlarında NAD-Malatdehidrogenaza, Aspartataminotransferaza Və
Alaninaminotransferaza Fermentlərinin Tədqiqi
Author (s): İ.M. Hüseynova, G.Ş. Balakişiyeva, U.Ə.Qurbanova, N.C.Kosayeva, C.Y.Bayramova, İ.A. Məhərrəmov, C.Ə.Əliyev
Download PDF

Research article: NaCl Duzunun Müxtəlif Qatılıqlarının Triticum durum Desf. Buğda Genotiplərinin Bəzi Morfofizioloji Göstəricilərinə, Malondialdehidin Miqdarına Və Katalaza Fermentinin Fəallığına Təsiri
Author (s): D.R. Əliyeva
Download PDF

Research article: Fraxinus excelsior Meyvəsindən Yeni Steroid Birləşmə
Author (s): S.V. Sərkərov, E.H. Kərimli
Download PDF

Research article: Duz Stresinin Müxtəlif Buğda Genotiplərinin Fizioloji Göstəricilərinə Təsiri
Author (s): Ü.F. İbrahimova, T.H. Qaragözov, Y.M. Feyziyev
Download PDF

Research article: Azərbaycan florasının Göyzəbankimilər (Boraginaceae Juss.) fəsiləsinin filogenetik əlaqələri və coğrafi analizi
Author (s): V.N. Kərimov
Download PDF

Research article: Quraqlıq Stresi Zamanı Amarant Yarpaqlarının Sitozol və Mitoxondri Fraksiyalarında NADMalatdehidrogenaza Fermentinin Müqayisəli Öyrənilməsi
Author (s): H.Q. Babayev
Download PDF

Research article: Diversity And Ecological Groups Of Bryophytes In Yasamal Pass Of Azerbaijan
Author (s): T.P. Qasımov, V.S. Novruzov
Download PDF

Research article: Активность Аконитазы Головного Мозга Белых Крыс После Пренатальной Гипоксии
Author (s): С.Н. Баба-заде, Т.М. Агаев
Download PDF

Research article: Azərbaycanın Bəzi Nаdir Ağac və Kol Bitkilərinin Cücərtilərinin Morfologiyası
Author (s): E.O. İsgəndər , G.H. Bağırova
Download PDF

Research article: Azərbaycan Respublikasının Şimal Və Şimali-Qərb Bölgələrinin Əhalisi Arasında Sidik Daşı Xəstəliyinin Epidemioloji Risk Faktorları Üzrə Təhlilinin Yekun Nəticələri
Author (s): S.B. İmamverdiyev, R.T. Hüseynzadə
Download PDF

Research article: Bakı Şəhərinin Müxtəlif Dərəcədə Çirklənmiş Ərazilərində Bitən Olea europea . Bitkisinin Yarpaqlarında Xlorofilin Flüoressensiyası, Fluktə Asimmetriyası Və Element Analizi
Author (s): A.O. Məmmədova, B.T. Qafarova
Download PDF

Research article: Роль Пролина В Резистентности Растений К Стрессорам
Author (s): М.Г. Мамедова
Download PDF

Research article: Aralıqdənizi Tısbağalarında (Testudo graeca L., 1758) Karapaksın Və Plastronun Morfoloji Xüsusiyyətləri
Author (s): C.Ə. Nəcəfov, R.R. Haqverdiyeva
Download PDF

Research article: Naxçıvan MR-da yayılmış Aegilops L. növlərinin ekoloji-botaniki təhlili
Author (s): M.E. Eldarov, N.X. Əminov, M. Van Slageren
Download PDF

Research article: Оценка Устойчивости Местных Сортов Яблони К Стрессовым Факторам Окружающей Среды
Author (s): А.А. Алиева, Р.Т. Алиев
Download PDF

Research article: Quraqlıq Stresi Zamanı Buğda Genotiplərində Müxtəlif Assimilyasiyaedici Orqanların Səthinin Sahəsinin Və Quru Biokütləsinin Öyrənilməsi
Author (s): T.İ. Allahverdiyev
Download PDF

Research article: Xurma Sortlarının Bəzi Biokimyəvi Göstəriciləri
Author (s): S.O. Qurbanova, Ə.Ə. Nəbiyev
Download PDF

Research article: İdman Genetikasının Qisa İnkişaf Tarixi: Uğurlar Və Problemlər
Author (s): O.Ə. Məmmədzadə, S.A. Əliyev
Download PDF

Research article: Qeyri-Fotosintetik Fosfoenolpürivat Karboksilaza Fermentinin Karbon Və Azot Metabolizmində Rolu Və Tənzimlənmə Mexanizmiləri (mini icmal)
Author (s): Ş.M. Bayramov
Download PDF

Research article: TELMAN AĞAYEV – 80
Author (s): İ.V. Əzizov
Download PDF

Добавить комментарий

Оставить комментарий

reload, if the code cannot be seen