Volume 71, №1, 2016

Research article: ƏBƏDİYAŞAR ALİM VƏ ŞƏXSİYYƏT CƏLAL ƏLİRZA oğlu ƏLİYEVİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ
Author (s): İ.M. Hüseynova
Download PDF

Research article: Eb Genoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik RAPD Markerlərin Müəyyənləşdirilməsi
Author (s): Ə.Ç. Məmmədov
Download PDF

Research article:Oksigenin Fəal Formalarını Zərərsizləşdirən Antioksidant
Maddələr Və Onların Təsnifat Formaları
Author (s): D.R. Əliyeva
Download PDF

Research article: Arpa bitkisinin Kallus Toxumasının İnduksiyasına Ammonium Nitratın Təsiri
Author (s): S.Ş. Əsədova
Download PDF

Research article: Исследование Качественного Состава Химических Компонентов Смолы Корней Ferulago setifolia C.Koch Методом Хромато-Масс-Спектрометрии
Author (s): Г.Б. Искендерова, С.В. Серкеров
Download PDF

Research article: Структурно-Функциональная Зависимость Макролидных Полиеновых Антибиотиков в Плазматических И Бислойных Липидных Мембранах
Author (s): А.А. Самедова
Download PDF

Research article: Формовые Разнообразия И Биохимическая Характеристика Некоторых Популяций Облепихи На Северо-Западе Азербайджана
Author (s): Ш.М. Мамедова, Э.Н. Новрузов, Л.А. Мустафаева
Download PDF

Research article: Azərbaycanda Yerli Üzüm Populyasiyalarının Polimorfizm Xüsusiyyətləri
Author (s): V.S. Səlimov, M.R. Qurbanov
Download PDF

Research article: Lənkəran Əhalisinin Müxtəlif Yaş Qruplarında Baş Beynin Funksional Vəziyyətinin Tədqiqi
Author (s): U.F. Həşimova, Y.O. Bayramova, Ç.Y. Qasımov
Download PDF

Research article: Azərbaycanda Meşə Və Meyvə Ağaclarına Zərərverən Ksilofaqların Sayının Tənzimlənməsində Yırtıcı Böcəklərin Rolu
Author (s): Z.M. Məmmədov, L.A. Şirinova
Download PDF

Research article:Böyük Qafqazın Cənub Ətəklərində Meşə Siçanlarının (Sylvaemus, Rodentia) Parazit Faunasının Epizootoloji Və Epidemioloji Xarakteristikası
Author (s): C.Ə. Nəcəfov, Q.H. Fətəliyev, Q.O. Hüseynova
Download PDF

Research article:Lənkəran Təbii Vilayətinin Düzənlik Qurşağında Gəmiricilərin Helmint Faunası Və Onun Bioekoloji Xüsusiyyətləri
Author (s): E.K. Aslanova
Download PDF

Research article: Роль Гастроинтестинальных Нарушений В Форми-ровании Органной Дисфункции У Маловесных Новорожденных
Author (s): Н.Ф. Панахова
Download PDF

Research article: Некоторые Морфо-Физиологические Изменения У Каштанолистного Дуба (Quercus castanefolia) В Зависимости От Условий Окружающей Среды
Author (s): С.А. Каримли, Г.Э. Гасымова, М.А. Ханышова, И.В. Азизов, Я.М. Фейзиев, К.Г. Гасымов
Download PDF

Research article: İntroduksiya Olunmuş Və Yerli Noxud (Cicer Arietinum L.) Nümunələrində Genetik Müxtəlifliyin Molekulyar Analizi
Author (s): S.M. Babayeva, Z.İ. Əkpərov, L.Ə. Əmirov, K.B. Şıxəliyeva, S.Q. Həsənova, Z.S. Muxtarova, Q.S.Aslanova, M.Ə. Abbasov
Download PDF

Research article: Respirator Distress Sindromu Olan Vaxtından Əvvəl Doğulan Uşaqlarda Endotel Funksiyasının Qiymətləndirilməsi
Author (s): S.A. Hüseynova
Download PDF

Research article: Erkən Postnatal Ontogenez Və Təcrübi Hipoksiya Zamanı Qanda Qlükoza Homeostazı
Author (s): E.C. Mehbalıyeva
Download PDF

Research article: Ağ Ciyər Vərəmi Olan Xəstələr Arasında Dərmanlara Rezistentliyin Xüsusiyyətləri
Author (s): R.İ. Bayramov
Download PDF

Research article: Tekoma Cinsinə Aid Campsis Grandiflora K. Schum. İriçiçəkli Kampsis Növünün Abşeron Şəraitində Bioekoloji Xüsusiyyətləri Və Yaşillaşdirmada İstifadəsi
Author (s): T.S. Məmmədov, Ş.R. Əliyeva
Download PDF

Research article: Yumşaq (Triticum aestivum L.) Buğda Sortlarının Çörək KeyfiyyətinəMühit Amillərinin Təsiri
Author (s): Q.M. Həsənova, C.M. Təlai, X.N. Rüstəmov
Download PDF

Research article: Bitkilərdə Nanohissəciklərin Sorulması Və Orqanlarında Hərəkəti
Author (s): İ.S. Əhmədov, V.N. Ramazanlı, M.Ə. Ramazanov
Download PDF

Research article: Нарушение Функционального Состояния Различных Отделов ВНС У Детей И Современные Методы Их Терапии
Author (s): М.Э. Кулиева
Download PDF

Research article: Henri Qızüzümünün (Parthenocissus henryana (Hemsl., Dills Et Gilg.) Abşeronda İntroduksiyası Və Bioekoloji Xüsusiyyətlərinin Öyrənilməsi
Author (s): A.D. Mehralıyev
Download PDF

Research article: Академик Вели Ахундов И Его Роль В Решении Проблем Инфекционной Патологии В Азербайджане (К 100-Летию Со Дня Рождения)
Author (s): С.М. Фараджева, Г.И. Махмудова, А.И. Асадова,Л.Х. Ахундова, С.Ф. Эфендиева
Download PDF

Research article: Akademik Cəmil Əliyev – 70 DÜNYA ŞÖHRƏTLİ AZƏRBAYCAN ALİMİ
Author (s): Ə.T. Əmiraslanov
Download PDF

Research article: AMEA-nın müxbir üzvü Validə Əli-zadə – 70 ŞƏRƏFLİ ALİM ÖMRÜ
Author (s): E.N. Novruzov
Download PDF

Research article: MÜKAFATLAR
Рудольф Владимирович КАМЕЛИН
Download PDF

Добавить комментарий

Оставить комментарий

reload, if the code cannot be seen