Volume 67, №2, 2012

 Mündəricat

Определение Гена Устойчивости К Бурой Листовой Ржавчине (Lr19) у Генотипов Пшеницы (Triticum aestivum L.) c Использованием SCAR-Маркеров 
Determination of Superoxide Anion Radical and Antioxidant Enzymes Activities in Viral Infected Vegetable Plants
И.М. Гусейнова, Ф.Б. Гулиева, С.М. Рустамова, 
Д.А. Алиев
Download PDF

Изменение Электрофоретических Спектров Антиоксидантных Ферментов Пшеницы, 
Подвергнутых Почвенной Засухе 
И.М. Гусейнова, Д.Р. Алиева, Д.А. Алиев
Download PDF

Birincili Bədxassəli Sümük Şişlərinin və Kəskin Osteomielitin Differensial Diaqnostikasi
Ə.T.Əmiraslanov, N.V.Qasımov, G.A. Əhmədova
Download PDF

Hündürlükdən Asılı Olaraq Erkən Yaz Bitkilərinin Həyati Formaları
E.S.Şükürov, M.A.Nəbiyev, V.M.Əli-zadə
Download PDF

Антивирусное и Антигрибковое Действие Антибиотика Инфанвир При Заражении Овощных Культур
В.Х. Ибрагимова, А.А. Самедова, Г.Г. Султанова, 
Х.М. Касумов
Download PDF

Nadir və Nəsli Kəsilməkdə Olan Bitkilərin Fərqli Şəraitlərdəki Ontogenetik Yaş Xüsusiyətlərinin Tədqiqi
E.O.İsgəndər, M.R.Qurbanov, L.İ.Vəliyeva
Download PDF

Результаты Опытно-Производственных Работ по 
Формированию Репродуктивного Стада Осетровых в 
Условиях Аквакультуры Азербайджана 
Ч.А.Мамедов
Download PDF

171ACS Xətti ilə Tetra- və Heksaploid Buğda Növ və Amfidiploidləri Arasındakı Hibrid Populyasiyalarda Meyozun və Yeni Tipli Şaxəlilik Əlamətinin İrsiliyinin Genetik Xarakterinin Tədqiqi
A.C. Əliyeva, N.X. Əminov 
Download PDF

Quraqlıq şəraitdə Noxud (C. arietinum L.) Bitkisinin Məhsuldarlığını Müəyyənləşdirən Əlamətlərin Statistik Metodlarla Təyini
S.Ə.Həsənova, Ə.Ç.Məmmədov
Download PDF

Specifying Main Characteristics of Five Iranian Local Cultivars of Almond (Prunus dulcis Mill.)
H. Rahnemoun
Download PDF

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu Düzənliklərində Səhra və Yarımsəhra 
Fitosenozlarının Tədqiqi
F.X. Nəbiyeva
Download PDF

Boz-Qəhvəyi Torpaqların Morfoloji Əlamətlərinin 
Təsviri və Əsas Fiziki-Kimyəvi Göstəriciləri 
V.V.Bəşirov
Download PDF

Gəncənin Bağ və Parklarına Yeni Əkilmiş Bəzək Bitkilərinin Birillik Boy Artımı
T.H.İsgəndərova 
Download PDF

Разработка Лечебных Сиропов на Основе Солодки
Для Коррекции Углеводного Обмена При 
Сахарном Диабете
П.М. Велиев 
Download PDF

Azot və Kalium Gübrələrinin Müxtəlif Nisbətlərinin Tütün Sortlarinin Morfofizioloji Xüsusiyyətlərinə və Məhsulun Keyfiyyətinə Təsiri 
Əlirza Fərrux
Download PDF

Влияние Экстракта Шафрана на Антиоксидантную Систему Организма При Облучении в Дозе 2 Гр
X.Ф. Бабаев, И.A. Рзаевa
Download PDF

Balıqların Daktilogirozunda Lay Suyunun Müalicəvi Təsirinin Öyrənilməsinə Dair
X.H.Abdullayeva 
Download PDF

Azərbaycanın Qərb Bölgəsinin Xüsusi Mühafizə Olunan 
Təbiət Ərazilərinin Florası
A.A. Bayramova
Download PDF

Еnterovirus İnfeksiyası Olan Qadınlarda Hamiləliyin Gedişinin Xüsusiyyətləri
N.F.Heydərova
Download PDF

Qafqazda Rosa myriacantha DC. Növünün Yayılmasına Dair Qeydlər
Isgəndərov A.T., Qafarova O.O.
Download PDF

İonlaşdırıcı Şüalanmanın Xroniki Təsiri Şəraitində Dəvətikanı (Alhagi pseudalhagi) Bitkisinin Yarpaq və Çiçəklərində Vegetasiyanın Müxtəlif Mərhələlərində Antosian, Karotinoid və Flavonoid Piqmentlərinin Toplanması 
G.Ə.Abdullayeva, E.S.Cəfərov , H.Q.Babayev, C.R.Orucova
Download PDF

Влияние Состояния Вегетативной Нервной Системы 
На Достижение Спортивных Результатов
Багирова Р.М., Гусейнов Ф.Д.
Download PDF

Buğdanın Pulsasiya Texnologiyası ilə Suvarılmasının Suvarmanın Keyfiyyətinə Və Məhsuldarlığa Təsiri
A.M. Quliyev 
Download PDF

Əhliman Əmiraslanov – 65
Görkəmli Alim və Ictimai Xadim
Mahmud Kərimov
Download PDF

İbrahim Əzizov-65
Download PDF
Добавить комментарий

Оставить комментарий

reload, if the code cannot be seen